Co można robić w czasie zawieszenia działalności gospodarczej?

Nasi klienci często pytają, co można robić w czasie, kiedy prowadzona przez nas działalność gospodarcza jest zawieszona. Wątpliwości w tej kwestii rozstrzyga artykuł 14a, który w ustępie 4 wskazuje, jakie czynności może podjąć przedsiębiorca.

Działalność gospodarcza zawieszenie

Najważniejszym wydaje się być przywilej pozwalający wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Nie należy go oczywiście utożsamiać z wykonywaniem bieżącej działalności gospodarczej. Przedsiębiorca ma prawo przyjmować należności powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. Nie jest zatem konieczne zamykanie konta bankowego. Niezabronione jest również zbywanie własnych środków trwałych i wyposażenia, a także prawo do osiągania przychodów finansowych, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej.

Na właścicielu firmy ciążą także obowiązki. Musi on regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. Zawieszenie działalności nie stanowi ucieczki od toczących się postępowań sądowych, postępowań podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej. Ponadto należy pamiętać, że mimo zawieszenia działalności przedsiębiorca może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.
Przypomnijmy również, że zgodnie z artykułem 14a ust. 6 okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, nie wcześniej jednak niż w dniu złożenia wniosku, i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej lub do dnia wskazanego w tym wniosku, który nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku.

Skorzystaj z promocji dla nowych klientów!
NOWO POWSTAŁE FIRMY. Nasza spółka dla nowopowstałych firm oferuje progresywny cennik świadczenia usług oparty o ilość dokumentów księgowych. Rozwiązanie ma tę zaletę, że wraz z rozwijaniem przez Państwa firm, a co za tym idzie zwiększaniem się ilości dokumentów zmienia się cena obsługi księgowej. Jednocześnie w początkowej fazie działalność ponosicie Państwo minimalne koszty.

szczegóły promocji